>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết và tính toán về vật lý sinh học, vật lý chất mềm và vật lý các hệ phức hợp.

- Nghiên cứu phát triển các phương pháp của vật lý tính toán, thông tin lượng tử và tính toán lượng tử.

- Nghiên cứu lý thuyết, tính toán và mô phỏng về các loại vật liệu đa dạng, các hệ nano với định hướng ứng dụng.