>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Ban lãnh đạo

Giám đốc:
Trịnh Xuân Hoàng
ĐT: +84 24 37660706
Email: txhoang@iop.vast.vn

Phó giám đốc:
Đỗ Thị Nga
ĐT: +84 24 37660232
Email: dtnga@iop.vast.vn