>> Trung tâm Vật lý tính toán

Tin mới

Trung tâm Vật lý lý thuyết được thành lập năm 1982 trên cơ sở Phòng Vật lý lý thuyết của Viện Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam. Nhiệm vụ chính của Trung tâm là tiến hành các nghiên cứu thuộc các lĩnh vực của Vật lý lý thuyết, đào tạo nhân lực nghiên cứu chất lượng cao, thực hiện thông tin truyền thông khoa học và công nghệ, và các nhiệm vụ của Viện Vật lý về hợp tác quốc tế.

Hội Vật lý lý thuyết (VTPS)
Asia Pacific Center for Theoretical Physics (APCTP)