>> Trung tâm Vật lý tính toán

Giới thiệu

Quá trình phát triển

Trung tâm Vật lý lý thuyết được thành lập vào ngày 8 tháng 6 năm 1982 theo Quyết định số 302/VKH-TCCB của Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam Trần Đại Nghĩa trên cơ sở Phòng Vật lý lý thuyết tách ra từ Viện Vật lý, và Trung tâm trực thuộc trực tiếp Viện Khoa học Việt Nam. Lúc bấy giờ Trung tâm Vật lý lý thuyết có hai phòng nghiên cứu về lý thuyết trường và hạt cơ bản, và về lý thuyết chất rắn và quang học, và một phòng Quản lý tổng hợp.

Năm 1984, Phân viện Khoa học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nhóm vật lý lý thuyết của Phòng Vật lý ứng dụng thành lập tổ vật lý lý thuyết, một đơn vị của Trung tâm Vật lý lý thuyết đặt tại Phân viện Khoa học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 52/PVKH-QĐ, ngày 24 tháng 8 năm 1984.

Đến năm 1992, Trung tâm Vật lý lý thuyết hợp nhất với Viện Vật lý để tổ chức thành Viện Vật lý quốc gia thực hiện các chương trình nghiên cứu vật lý thống nhất bao gồm các phần lý thuyết, thực nghiệm và công nghệ theo Quyết định số 248/VKH-QĐ ngày 18 tháng 6 năm 1992 của Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam Nguyễn Văn Hiệu. Từ khi hợp nhất với Viện Vật lý, Trung tâm Vật lý lý thuyết có cấu trúc ban đầu bao gồm hai phòng nghiên cứu về lý thuyết chất rắn và về lý thuyết trường và hạt, và về sau phát triển thêm một nhóm nghiên cứu về mô hình hóa và vật lý tính toán.

Năm 2000, nhóm nghiên cứu về mô hình hóa và vật lý tính toán tách ra khỏi Trung tâm Vật lý lý thuyết, thành nhóm nghiên cứu trực thuộc Viện trưởng Viện Vật lý.

Đến năm 2003, nhóm nghiên cứu về mô hình hóa và vật lý tính toán trở thành Phòng Mô hình hóa và vật lý tính toán trực thuộc Trung tâm Vật lý lý thuyết.

Đến năm 2009, Phòng Mô hình hóa và vật lý tính toán tách ra khỏi Trung tâm Vật lý lý thuyết, trở thành Trung tâm Vật lý tính toán trực thuộc Viện Vật lý. Đến nay cả hai trung tâm, Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán, tuy về mặt quản lý nhà nước là các đơn vị cấp Phòng độc lập, trực thuộc Viện Vật lý, nhưng vẫn sinh hoạt, nghiên cứu, đào tạo và phục vụ cộng đồng cùng nhau.