>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Ban lãnh đạo

Giám đốc:
Trần Minh Tiến
ĐT: +84 24 37660224
Email: minhtien@iop.vast.vn

Phó Giám đốc:
Đỗ Thị Hương
ĐT: +84 24 37660232
Email: dthuong@iop.vast.vn