Quý đại biểu gửi file Đăng ký tham dự, Tóm tắt báo cáoBáo cáo toàn văn
qua email của hội nghị:
hnvlktud.caep@gmail.com

  • Hạn nộp Đăng kí tham dự và Tóm tắt báo cáo:  15 tháng 8 năm 2023
  • Hạn nộp báo cáo toàn văn:                                    15 tháng 10 năm 2023

    (Click vào Link Đăng ký tham dự, Tóm tắt báo cáoBáo cáo toàn văn
    để tải văn bản mẫu)