• Poster sẽ do Ban Tổ Chức CAEP-8 in
  • Tên file lưu dưới dạng: Mã Poster _ Tên tác giả.pptx (ví dụ: PI-05 _ Nguyễn Văn A.pptx)

  • Tác giả cập nhật file poster lên link drive google dưới đây trước ngày 03/10/2023