CHƯƠNG TRÌNH

(Nhấp chuột để tải về  Chương trình và tóm tắt bản đầy đủ)

PHIÊN BÁO CÁO A: Vậy lý Kỹ thuật

PHIÊN BÁO CÁO B: Vật lý Ứng dụng

Thời gian

Thứ 5
12/10/2023

Thứ 6
13/10/2023

Thứ 7
14/10/2023

Chủ nhật
15/10/2023

8:30 - 12:00

    
    
- Khai mạc Hội nghị
- Phiên báo cáo toàn thể I
    
    

- Phiên báo cáo A
- Phiên báo cáo B

Thăm quan

Ăn trưa

13:30 - 17:00


Đăng ký

    
    
- Thăm quan trường ĐH Việt Đức
- Phiên báo cáo A
- Phiên báo cáo B
- Phiên báo cáo treo
    
    

- Phiên báo cáo A
- Phiên báo cáo B
- Phiên báo cáo toàn thể II
- Bế mạc Hội nghị


18:30 - 20:30


    
    
Tiệc chào mừng Hội nghị
    
    

Tiệc tổng kết Hội nghị