IOP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ

Phòng Quản lý tổng hợp

Chức năng

Phòng Quản lý Tổng hợp là đơn vị giúp Viện trưởng quản lý Nhà nước mọi mặt hoạt động của Viện.

Nhiệm vụ
  • Tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quản lý khoa học, đào tạo, kế hoạch tài chính, công sản, hành chính, tổ chức, hợp tác quốc tế, quản trị, văn thư lưu trữ và thông tin thư viện…
  • Tư vấn, đề xuất ý kiến và tham mưu cho Lãnh đạo Viện về các lĩnh vực quản lý nói trên.
Nhân lực

Phòng Quản lý Tổng hợp gồm 10 cán bộ. Phân công công việc cụ thể như sau:

TT Họ và tên Vị trí công tác E-mail Điện thoại
1. Võ Thị Xuân Yến Trưởng phòng, Chuyên viên chính phụ trách công tác chung vtxyen@iop.vast.vn 024.22123607
2. Trịnh Thị Minh Thuý Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng tmthuy@iop.vast.vn 024.38347427
3. Nguyễn Thị Thu Hương Chuyên viên phụ trách công tác văn thư, lưu trữ ntthuong@iop.vast.vn 024.38347953
4. Nguyễn Thị Phương Thuỳ Chuyên viên phụ trách quản lý khoa học, tổ chức - cán bộ phuongthuy@iop.vast.vn 024.38347953
5. Nguyễn Tiến Dũng Lái xe và phụ trách quản trị các tòa nhà ntdung@iop.vast.vn 024.38347953
6. Bùi Thị Nhung Kế toán lương, bảo hiểm xã hội, theo dõi các đề của Trung tâm Vật lý Quốc tế buinhung@iop.vast.vn 024.38347427
7. Phan Thùy Linh Kế toán thanh toán ptlinh@iop.vast.vn 024.38347427
8. Phạm Thanh Hương Kế toán thuế, kế toán tài sản cố định, kế toán đề tài Nafosted huongpt@iop.vast.vn 024.38347427
9. Đỗ Thái Bình Thủ quỹ, Kế toán phụ trách các đề tài cơ sở và đề tài cơ sở chọn lọc binhdt@iop.vast.vn 024.38347427
10. Nguyễn Thị Diệu Hồng Chuyên viên phụ trách đào tạo sau đại học dieuhong@iop.vast.vn 024.37660231