IOP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý nhiệm kỳ 2022 - 2025 được thành lập theo Quyết định số 1819/QĐ-VHL ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ban Thường trực Hội đồng Khoa học được bổ nhiệm theo Quyết định số 1888/QĐ-VHL ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025:
  Ban Thường trực Hội đồng Khoa học
 1. GS. TS. Nguyễn Đại Hưng (Chủ tịch)
 2. GS. TS. Lê Hồng Khiêm (Phó Chủ tịch)
 3. PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn (Phó Chủ tịch)
 4. PTS. TS. Đỗ Thị Hương (Thư ký)
  Thành viên Hội đồng Khoa học
 5. PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình (TT Điện tử lượng tử)
 6. PGS. TS. Trịnh Xuân Hoàng
 7. PGS. TS. Nghiêm Thị Hà Liên
 8. PGS. TS. Ngô Trà Mai
 9. PGS. TS. Phạm Hồng Minh
 10. PGS. TS. Nguyễn Xuân Nghĩa
 11. PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang
 12. PGS. TS. Trần Minh Tiến
 13. PGS. TS. Đinh Văn Trung
 14. TS. Nguyễn Thị Mai Hương
 15. TS. Ngô Mạnh Tiến
 16. TS. Nguyễn Trọng Tĩnh
 17. TS. Đỗ Hoàng Tùng