IOP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ

Ban lãnh đạo

Các nhiệm kỳ trước

Nhiệm kỳ 2018-2022

Viện trưởng

PGS. TS. Đinh Văn Trung

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Trịnh Xuân Hoàng

Phó Viện trưởng

TS. Nguyễn Trọng Tĩnh

Nhiệm kỳ 2013-2017

Viện trưởng

GS. TS. Lê Hồng Khiêm

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Trịnh Xuân Hoàng

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Đinh Văn Trung

Nhiệm kỳ 2008-2012

Viện trưởng

GS. TS. Nguyễn Đại Hưng

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Lê Hồng Khiêm

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang

Nhiệm kỳ 2003-2007

Viện trưởng

GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Nguyễn Như Đạt

Phó Viện trưởng

GS. TS. Nguyễn Đại Hưng

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang

Nhiệm kỳ 1997-2003

Viện trưởng

GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Chu Đình Thúy

Phó Viện trưởng

GS. TS. Đoàn Nhật Quang

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Bùi Doãn Trọng

Nhiệm kỳ 1993-1997

Viện trưởng

GS. TSKH. Đào Vọng Đức

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Bùi Doãn Trọng

Nhiệm kỳ 1969-1993

Viện trưởng

GS. TSKH. VS. Nguyễn Văn Hiệu

Phó Viện trưởng

GS. TSKH. Trần Xuân Hoài

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Bùi Doãn Trọng

Phó Viện trưởng

GS. TSKH. Vũ Xuân Quang

Phó Viện trưởng

GS. TSKH. Đặng Vũ Minh