IOP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ

Ban lãnh đạo

Nhiệm kỳ hiện nay
Viện trưởng PGS. TS. Đinh Văn Trung
Email: dvtrung@iop.vast.vn
Phó Viện trưởng PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình
Email: ntbinh@iop.vast.vn
Phó Viện trưởng TS. Đỗ Hoàng Tùng
Email: dhtung@iop.vast.vn
Các nhiệm kỳ trước