47th Vietnam Conference on Theoretical Physics (VCTP-47)
Hội nghị Vật lý lý thuyết Việt Nam lần thứ 47
Tuy Hòa, 1-4 August 2022

Photos

MORE PHOTOS: https://photos.app.goo.gl/pyyKr9GkZ5uq4Nd66Ghành Đá Đĩa (45 km from Tuy Hoa city)


_________________
Institute of Physics, VAST   |   Center for Theoretical Physics   |   Center for Computational Physics

© 2012-2022 Center for Theoretical Physics & Center for Computational Physics
Institute of Physics, VAST, 10 Dao Tan, Hanoi, Vietnam