HỘi NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ V

(Đồ sơn, 16/8/1980 đến 23/8/1980)

CÁC CƠ QUAN THAM GIA

 1. Viện Vật lý.

 2. Viện hạt nhân Đúp na.

 3. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

 4. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH

Chủ nhật (17 – 08): Tập trung, ổn định sinh hoạt, họp trù bị, phổ biến kế hoạch nội quy.

Thứ hai (18 – 08): 8h đến 12h

Khai mạc (15’)

  1. Lời khai mạc của Ban tổ chức.

  2. Phát biểu ý kiến của các Đại biểu

B.M.Barbashov (VHN.ĐN)

Lý thuyết mẫu sợi dây tương đối tính (1h10’)

Nghỉ 15

M.K.Volkov (VHN.ĐN)

Lý thuyết Lagrangian phi tuyển chiral (1h10’)

Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Các đa tuyển hadron SU(5) và quy luật tổng khối lượng (20’)

Nguyễn Thị Hồng VVL

Công thức khối lượng cho các hadron đẹp ( 20’)

Thứ ba (19 – 08): 8h đến 12h

M.K.Volkov (VHN.ĐN)

Lý thuyết Lagrangian phi tuyển (tiếp theo) (1h10’)

B.M.Barbashov (VHN.ĐN)

Lý thuyết mẫu sợi dây tương đối tính (tiếp theo) (1h10’)

Nghỉ 15

Nguyễn Bá Ân, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Ái Việt (A) VVL, Thái Lê Thắng (VLN)

Lý thuyết polarton VVLề tán xạ của các chùm ánh sáng trong chất bán dẫn (30’)

Vũ Xuân Minh VVL

Lý thuyết đại số về cấu trúc tổng quát của hẹ động lực (30’)

Nguyễn Văn Hùng (ĐHTH HN)

Ảnh hưởng của yếu tố ma trận lên mật độ trạng thái phẳng của các kim loại đơn giản (30’)

Thứ tư (20 – 08): 8h đến 11h30

Nguyễn bá Ân, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Ái Việt(A) VVL

Tán xạ Raman của ánh sáng phân cực các mức donor trong bán dẫn có vùng cấm thẳng (30’)

Nguyễn Mạnh Đức (ĐHBK HN)

Khối lượng hiệu dụng của electron trong bán dẫn vô địa hình (30’)

Đào Vọng Đức, Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Về cấu trúc của Hamiltoian hiệu dụng của các quá trình không bảo toàn số baryon trong lý thuyết thồn nhất vĩ đại (30’)

Nghỉ 15

Nguyễn Bá Ân, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Ái Việt (A) (VVL)

Tán xạ Raman của ánh sáng phân cực trên exciton trong CuCL (30’)

Nguyễn Văn Hiệu, Hà Vĩnh Tân (VVL)

Lý thuyết tái hợp hai exciton bán dẫn (30’)

Thứ năm (21 – 08): 8h đến 11h30

Hoàng Ngọc Cầm, Nguyễn Văn Hiệu (VVL)

Lý thuyết chuyển mức trong bán dẫn loại giả kẽm (30’)

Nguyễn Thúc Loan (VVL)

Về một algorithm gián đoạn giải những bài toàn nghịch trong toán lý (30’)

Nguyễn Mạnh Đức, Mai Xuân Lý (ĐHBK HN)

Chuyển pha trong hệ mất trật tự yếu (30’)

Nghỉ 15

Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Ái Việt (B) (VVL)

Quark và mẫu túi (30’)

Nguyễn Bá Ân, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Ái Việt (A) (VVL)

Tán xạ Raman của ánh sáng phân cực các mức dornor trong bán dẫn có vùng cấm thẳng (30’)

Thứ sáu (22 – 08): 8h đến 11h30

Nguyễn Văn Hùng (ĐHTH HN)

Ảnh hưởng của yếu tố ma trận lên mật độ trạng thái phẳng của các kim loại đơn giản (30’)

Trần Thăng (ĐHQS)

Phá vỡ bất biến CP trong lý thuyết thống nhất SU(2)L * SU(2)R * U(1) (45’)

Nguyễn Vinh Quang (VVL)

Hàm sóng và mức năng lượng của điện tử bán dẫn trong từ trường (30’)

Tổng kết

Tối : 20h Liên hoan chia tay

DANH SÁCH ĐẠi BIỂU

 1. B.M.Barbasov VHN Đúp na

 2. M.K.Volkov VHN Đúp na

 3. Nguyễn Bá Ân VVL

 4. Hoàng Ngọc Cầm ĐHTH HN

 5. Nguyễn Hoài Châu VVL

 6. Nguyễn Hoài Châu ĐHTH HN

 7. Nguyễn Việt Dũng VVL

 8. Nguyễn Mạnh Đức ĐHBK HN

 9. Đào Vọng Đức VVL

 10. Nguyễn Xuân Hãn ĐHTH HN

 11. Nguyễn Văn Hiệu VVL

 12. Nguyễn Thị Hồng VVL

 13. Nguyễn Văn Hùng ĐHTH HN

 14. Nguyễn Minh Khuê VVL

 15. Nguyễn Thúc Loan VVL

 16. Hoàng Ngọc Long VVL

 17. Mai Xuân Lý ĐHCN HN

 18. Vũ Xuân Minh VVL

 19. Nguyễn Vinh Quang VVL

 20. Hà Vĩnh Tân VVL

 21. Nghuyễn Toàn Thắng VVL

 22. Trần Thăng VVL

 23. Nguyễn Ngọc Thuân VVL

 24. Phan Thúc Tuyền VVL

 25. Nguyễn Ái Việt(A) VVL

 26. Nguyễn Ái Việt(B) VVL