HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ III

(Hà Nội, 6/8/1978 đến 12/8/19708)

CÁC CƠ QUAN THAM GIA

 1. Viện Vật lý.

 2. Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

 3. Trường Đại học Bách khoa Hà nội.

 4. Trường Đại học Giao thông Hà nội.

 5. Trường Đaị học Quân sự.

 6. Trường Đại học kỹ thuật Việt Bắc

 7. Trường Đại học Tổng hợp Hà nội

CHƯƠNG TRÌNH

Chủ nhật (6 – 08): Tập trung

Thứ 2 (7 – 08): Gặp mặt chung, Họp trù bị, phổ biến kế hoạch nội quy.

Thứ 3 (8 – 08): 8h đến 11h45

Khai mạc (30’)

  1. Lời khai mạc của ban tổ chức.

  2. Phát biếu ý kiến của đại biểu.

Nguyễn Văn Hiệu (VVL)

Các lời giải sóng dẳng hướng và đơn độc của các phương trình đường chuẩn cổ điển SO(4) và SL(2.0) (40’)

Nguyễn Chung Tú (ĐHTH.TP.HCM)

Vai trò của biến đổỉ Fourrier trong quang học hiện đại (40’)

Nghỉ 15

Dương Văn Phi (ĐHTH.TP.HCM)

Đối xứng và vi phạm đối xứng trong không gian hợp nhất tám chiều (40’)

Nguyễn Toàn Thắng (VVL)

Tán xạ Raman lên điện tử trong hệ lượng tử kích thước

Thứ 4 (9 – 08): 8h đến 11h40

Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Các phép biến đổi Conformal trong không – thời gian spinor

Hồ Văn Hòa (ĐHTH.TP.HCM)

Tán xạ tầm ngắm trên thế dị trường đơn điệu (40’)

Nguyễn Ngọc Giao (ĐHTH.TP.HCM)

Một số phát triển mới trong lý thuyết đơn cực từ (40’)

Nguyễn Như Đạo (VVL)

Hiện tượng không ổn định trong bán dẫn bão hòa (40’)

Thứ 5 (10 – 08): 8h đến 11h40

Nguyễn Văn Trọng (VVL)

Lý thuýêt tán xạ không đàn tính của hạt bởi sóng âm bề mặt (Sóng Rayleigh) (40’)

Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Cơ chế Higgs trong hình thức luận không thời gian spinor

Huỳnh Văn Công (ĐHTH.TP.HCM)

Laser bán dẫn (40’)

Huỳnh Văn Công (ĐHTH.TP.HCM)

Diode tunnel (40’)

Đào Vọng Đức, Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Tách khối lượng điện từ của các hadron có charm (40’)

Thứ 6 (11 – 08): 8h đến 11h40

Đào Vọng Đức (VVL)

Bất biến gián đoạn trong lý thuyết thống nhất của tương tác dựa trên nhóm chuẩn SU(2)R * SU(2)L

Võ Hồng Anh, Nguyễn Ngọc Thuân (VVL)

Về mặt cơ chế kích thích tham số (40’)

Nguyễn Văn Hiệu (VVL)

Huỳnh quang của bán dẫn đặt trong trường Laser

Nghỉ 15/

Nguyễn Mộng Giao (ĐHBK)

Về các hạt mới và sắc động học lượng tử (40’)

Thứ 7 (12 – 08): 8h đến 10h

Võ Hồng Anh, Nguyễn Như Đạt, Ngyuễn Ngọc Thuân (VVL)

Kích thích tham số của hệ điện tử trong…………

Nguyễn Vinh Quang (VVL)

Về quá trình ion hóa keldysh (40’)

Tổng kết

DANH SÁCH ĐẠi BIỂU

 1. Nguyễn Bá Ân (VVL)

 2. Võ Hồng Anh (VVL)

 3. Lương Duyên Bình (ĐHBK HN)

 4. Đỗ Trần Cát (ĐHBK HN)

 5. Huỳnh Văn Công (ĐHTH.TP.HCM)

 6. Trần Trọng Chính (ĐHBK HN)

 7. Nguyễn Như Đạt (VVL)

 8. Đào Vọng Đức (VVL)

 9. Nguyễn Mạnh Đức (ĐHBK HN)

 10. Nguyễn Mộng Giao (ĐHBK HN)

 11. Nguyễn Ngọc Giao (ĐHBK HN)

 12. Nguyễn Văn Hiệu (VVL)

 13. Nguyễn Minh Hiển (ĐHBK HN)

 14. Nguyễn Thị Hồng (VVL)

 15. Hồ Văn Hòa (ĐHTH.TP.HCM)

 16. Nguyễn Văn Lợi (ĐHBK HN)

 17. Mai Xuân Lý (ĐHKT.VB)

 18. Dương Văn Phi (ĐHTH.TP.HCM)

 19. Hoàng Văn Phong (ĐHBK HN)

 20. Nguyễn VInh Quang (VVL)

 21. Lê Vĩnh Thọ (ĐHQS)

 22. Nguyễn Toàn Thắng (VVL)

 23. Nguyễn Văn Trọng (VVL)

 24. Nguyễn Ngọc Thuân (VVL)

 25. Hà Vĩnh Tân (VVL)

 26. Nguyễn Chung Tú (ĐHTH.TP.HCM)

 27. Nguyễn Ái Việt(A) (VVL)