CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ 25

(Đà lạt 21 – 23/8/2000)

Thứ hai: (21 – 08) :

Buổi sáng:

8h00 – 8h30: Khai mạc

PHIÊN HỌP 1 (Chủ tọa: ĐÀO VỌNG ĐỨC)

Nguyễn Văn Hiệu

Functional intergral method in quantum field theory of many-body systems

Hoàng Xuân Nguyên

Photonic networks

Lê Anh Thư, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Toàn Thắng

Models of reentrant charge ordering in manganities.

Trần Minh Tiến

Nonlocal dynamical correlations in the Hubbard model: A non-crossing approximation study.

Hoàng Ngọc Long và Lê Phước Trung

Beta functions in 3-3-1 models.

Nghỉ 15’

PHIÊN HỌP 2 (Chủ tọa: VÕ HỒNG ANH)

Đào Vọng Đức

A model of tachyon free bosonic string in 10 and 4-dimensional space-time.

Hoàng Dũng

Ảnh hưởng của frustration lên độ từ hóa của các hệ ferri từ Ising.

Nguyễn Vinh Quang

A new derivation of the energy-time uncertainty relation.

Nguyễn Hồng Quang, S.Ohnuma và A.Natori

Charged excitons in parabolic quantum dots.

Nguyễn Mạnh Trình, Nghiêm Thị Dịu, Tô Thị Thảo và Nguyễn Ái Việt

Statistics of Coulomb blockade peaks spacings in disorderes quantum dots.

Buổi chiều:

PHIÊN HỌP 3 (Chủ tọa: LÊ TRỌNG TƯỜNG)

Lương Duyên Phu

Bất đối xứng trong tán xạ electron-hạt nhân năng lượng cao.

Nguyễn Huy Công và Lê Văn Vinh

Light scattering with frequency fluctuation and with enerygy-shifting collisions.

Huỳnh Thanh Đức và Trần Thoại Duy Bảo

Influence of external magnetic field and plasma screening effect on the excitonic absorption spectra of photo-excited quantum-well wires.

Dương Hải Triều

Superconductivity in the t-J model.

15h00 – 17h00: Giải lao, thảo luận tự do và chương trình báo cáo treo.

Thứ ba: (22 – 08) :

Buổi sáng:

PHIÊN HỌP 4 (Chủ tọa: NGUYỄN ÁI VIỆT)

Nguyễn Văn Hiệu và Hoàng Bá Thắng

Superconductivity in sýtem of strongly correlated fermions with magnetic coupling.

Phạm Duy Hiển

Xây dựng các mô hình vật lý bằng phương pháp hồi quy tuyến tính

Hà Huy Bằng, Đinh Phan Khôi và Nguyễn Anh Kỳ

Agenralized q-deformation of the Heisenberg-Weyl algebra.

Trần Bá Chữ và Lê Thị Quỳnh Anh

Theory of resonant optical second harmonic generation with Bessel fundamental beam using nonlinear crystal having absorption and double refraction.

Nguyễn Bá Ân và Đào Vọng Đức

Quadrature squeezing in q-boson-added coherent stater

Nghỉ 15’

PHIÊN HỌP 5 (Chủ tọa: NGUYỄN QUỐC KHÁNH)

Võ Hồng Anh, Đặng Thị Minh Huệ và Nguyễn Quang Học

On the action of strong electromagnetic radiation on dissipation proccesses in solid state plasma and influence on the parametric excitation threshold value.

Hà Huy Bằng

Chargino pair production at e+ e- colliders in the MSSM with complex parameters.

Trần Doãn Huấn, Nguyễn Huyền Tụng và Đoàn Nhật Quang

Electron mobility in a background-doped quantum wire with correlated impurity distribution.

Nguyễn Mai Hùng, Đặng Văn Soa và Đào Nguyên Hoài Ân

Sự thu điện từ cộng hưởng của axion.

Vũ Xuân Minh

Theory of flow decomposition in computational fuid dynamics.

Dư Chí Thành và Nguyễn Đức Chiến

Calculating the direct tunneling currents in MOS structure with very thin SiO2 layer on silicon.

Vũ Văn Hùng, Đỗ Đình Thanh và Nguyễn Quang Thanh

Investigation on structural phase transition in metals by the moment method.

Buổi chiều: Tham quan.

Thứ tư (23 – 08) :

Buổi sáng:

PHIÊN HỌP 6 (Chủ tọa: LƯƠNG DUYÊN PHU)

Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Toàn Thắng và Lê Quý Thông

On the Kondo energy of the periodic Anderson model with interacting conduction elctrons.

Phù Chí Hòa

Spatiotemporal chaos of soliton in a generalized Skyrme model with modified symmetry-breaking term.

Nguyễn Như Đạt và Nguyễn Thị Thu Trang

Electron capture rates in a rectangular GaAs / AIGaAs quantum-well wire.

Cao Thành Lê và Hồ Quang Quý

Influence of the pumping pulse on the generation in dye laser.

Nguyễn Văn Hùng

Theory of anharmonic XAFS of cubic systems.

Nghỉ 15’

PHIÊN HỌP 7 (Chủ tọa: NGUYỄN TOÀN THẮNG)

Nguyễn Huy Công, Đinh Xuân Khoa và Nguyễn Văn Phú

Influence of fluctuaions in strong laser-atom interactions.

Nguyễn Việt Hải

Deformation quantization on the co-adjoint orbits of the real diamond group.

Nguyễn Ngọc Thuân

Thuyết lượng tử: Sự kiện và bình luận.

Hoàng Văn Tích và Vũ Văn Hùng

Influence of anharmonicity effects on the self-diffusion coefficient in binary alloys.

Đỗ Hoàng Tùng, nguyễn Vũ Nhân và Nguyễn Quang Báu

Ảnh hưởng của trường bức xạ laser vào hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu trong dây lượng tử.

11h00: TỔNG KẾT