CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ 24

(Sầm Sơn 19 – 21/8/1999)

Thứ năm (19 – 08) :

8h00 – 8h30: Khai mạc

8h30 – 9h00: Phát biểu ý kiến của các Đại biếu

Nguyễn Văn Hiệu, Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Ái Việt

On the di-quark Bose condensate induced by instantons in QCD(1)

Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Hùng Sơn, Ngô Văn Thanh, Hoàng Bá Thắng

Quark-Antiquark Pairing induced by instantons in QCD(2)

Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Mạnh Trình

Binding energy of hydrogen impurities in parabolic quantum dots in an external field

Hoàng Dũng & Mai Suan Li

Temperature dependence of the magnetic susceptibility of two-sublattice frustrated Ising systems

Nghỉ 15’

Đào Vọng Đức & Nguyễn Bá Ân

Coherent states for oscillators of non-conventional statistics

Bạch Thành Công

Conductivity in Colossal Magnetoresistance Perovskites

Đỗ Phương Liên, Pasturel Alain

The electronic properties of amorphous transition metals alloy

Nguyễn Viễn Thọ, Nguyễn Văn Thuận

Motion of color charge in Schwarzschils-like gauge field

Nguyễn Huy Công, Đinh Xuân Khoa, Nguyễn Văn Phú

Optical resonance equasion in the presence of detuning fluctuations

Thứ sáu (20 – 08) :

Nguyễn Văn Trọng

Exciton-polaritons in two-band semiconductor quantum well

Trần Minh Tiến

Universality of Mott-Hubbard metal-insulator transition

Vũ Văn Hùng, Hoàng Văn Tích, Đỗ Đình Thanh

Study of Self-Diffusion in Alloys by Statistical Moment method: Anharmonicity Effects

Phó Thị Nguyệt Hằng & Barkovskili L.M

Reflection and transmission operators of the stratified media (the geometrical-optics approximation)

Nghỉ 15’

Hoàng Ngọc Long & Bùi Đức Hiệu

Contribution to muon anomalous magnetic moment from Higgs bosons in the 331 models

Cao Thị Vi Ba & Hà Huy Bằng

Generralized deformed field equations

Đào Vọng Đức & Nguyễn Toàn Thắng

Electron Interaction Hamiltonnian in SO (5) Unified Theory of Antiferromagnetism and Superconductivity

Nguyễn Như Đạt & Lê Thanh Hải

Effects of screened electron-phonon interactions in a free-standing polar semiconductor quantum wire

Vũ Xuân Minh

On quasi-one-dimensional gas flow in a duct

Dương Hải Triều

D-weve Superconductivity in the Extended t-J model

Nguyễn Mạnh Trình, Nguyễn Vũ Nhân, Đinh Quốc Vương, Nguyễn Quang Báu

On the theory of the amplification of sound (acousticphonon) by absorption of a laser radiation in a quantum well with degenerate electron gas

BUỔI CHIỀU :

Báo cáo trưng bầy phần thảo luận trực tiếp với các tác giả tại bảng treo. Sau đó (14h35) đi tham quan.

Thứ bảy (21 – 08) :

Nguyễn Văn Thụ & Đoàn Nhật Quang

Effect from impurity doping on the density of states of 2D electron gases in semiconductor quantum wells

Cao Huy Thiện & Trần Thoại Duy Bảo

Double plasmon-pole for highly excited semiconductor systems

Nguyễn Ngọc Chân

Frromagnetic insulating films in the oblique cofiguration

Lê Thị Quỳnh Anh & Trần Bá Chữ

Sum frequency generation with bessel fundamemtal beam

Nghỉ 15’

Lê Anh Thư & Nguyễn Toàn Thắng

Charge Odering in the Extended Hubbard Model: a Slave Boson Approach

Nguyễn Mạnh Trình, Nguyễn Vũ Nhân, Nguyễn Thị Minh Vân, Nguyễn Quang Báu

Influence of a laser radiation on the absorption of a weak electromagnetic weve by free electrons in quantum wells

Võ Tình, Đỗ Hữu Nha & Nguyễn Bá Ân

On biexcition higher-order amplitude squeezing

Trần Doãn Huân & Nguyễn Huyền Tụng

Effect from uniform doping on the density of states of ID electron gases in semiconductor quantum wires

Vũ Bá Dũng & Đào Khắc An

Some problems of non-linear parabolic equation system for four species simultaneous

Hồ Quang Qúy, Vũ Ngọc Sáu, Lê Văn Vinh, Cao Thành Lê

Simi-quantum theory of two-photon pumped dye laser

11h25 : TỔNG KẾT HỘI NGHỊ