HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ II

(Thành phố Hồ Chí Minh, 17/7/1977 đến 26/7/19707):

CÁC CƠ QUAN THAM GIA

 1. Viện Vật lý.

 2. Viện Hạt nhân.

 3. Trường Đạí học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

 4. Viện thông tin khoa học Kỹ thuật.

 5. Trường đại học Bách khoa Hà Nội.

 6. Trường đại học Giao thông Hà Nội.

 7. Tổng cục kỹ thuật Bộ quốc phòng.

CHƯƠNG TRÌNH

Chủ nhật (17 – 07): Tập trung.

Thứ hai (18 – 07): Gặp mặt chung, họp trù bị, phổ biến kế hoạch nội quy.

Thứ ba (19 – 07): 8h đến 12h

Khai mạc(30’)

  1. Lời khai mạc của ban tổ chức.

  2. Phát biểu ý kiến của các đại biểu.

Nguyễn Văn Hiệu (VVL)

Có tồn tại quark ở trạng thái tự do hay không? (40’)

Nguyễn Chung Tú (ĐHTH.TP.HCM)

Lý thuyết lọc quang học bằng toàn ký Fourrier (40’)

Nghỉ 15

Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Trường Gauge Spinor trong hình thức luận không – Thời gian Spinor (40’)

Đỗ Văn Hòa (ĐHTH.TP.HCM)

Tán xạ trên thế dị thường (45’)

Thứ 4 (20 – 07): 8h đến 11h15

1.Nguyễn Hữu Mạc (ĐHTH.TP.HCM)

Tán xạ Neutron trên c12 (45’)

2.Cao Chi (VHN)

Hiện tượng chuyển pha trong lý thuyết trường Gauge (45’)

Nghỉ 15

3.Huỳnh Văn Công (ĐHTH.TP.HCM)

Lý thuyết bán dẫn suy biến pha mạch hai loại tạp chất cho và nhận điện tử (45’)

4.Huỳnh Văn Công (ĐHTH.TP.HCM)

Áp dụng vào các vấn đề chuyển tiếp quang trong bán dẫn và nối p-n Ga As suy biến (45’)

Thứ 5 (21 – 07): 8h đến 11h30

1.Nguyễn Văn Trọng (VVL)

Tán xạ Neutron trên thăng giáng bất thường của phonon (40’)

2.Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Như Đạt (VVL)

Thăng giáng bất thường của hệ điện tử cố định luật tán sắc không parabolic (30’)

Nghỉ 15

3.Nguyễn Văn Trọng, Hà Vĩnh Tân (VVL)

Thăng giáng điện từ trong hệ plasma điện tử đặt trong trường bức xạ (30’)

Nguyễn Ngọc Giao (ĐHTH.TP.HCM)

Vacum suy biến, lý thyết Spinor phi tuyến và khối lượng các hạt (45’)

4.Nguyễn Mộng Giao (ĐHBK HN)

Một số vấn đề lý thuyết phản ứng giữa những hạt nhân nặng. Một mô hình về quá trình vỡ nước cân bằng (45’)

Thứ 6 (22 – 7): 8h đến 12h

Dương Văn Phi (ĐHTH.TP.HCM)

Hệ thức Goldberger – Tresman trong không gian hợp nhất
(45’)

Nguyễn Văn Giai (Orsay.Paris)

Các phương pháp tự hợp trong lý thuyết hạt nhân (45’)

Phan Trúc Long (VTTKH kỹ thuật)

Về hiện tượng sinh khuyết tật trong chất rắn đo bức xạ, chùm hạt trong những chế độ khác nhau gây nên (45’)

Nghỉ 15

Đào Vọng Đức (VVL)

Đối xứng Bose – Fermi mở rộng bao gồm một tương tác tối thiểu (45’)

Đào Vọng Đức (VVL)

Đối xứng Bose – Fermi siêu conformal (45’)

Nguyễn Ngọc Thuân, Võ Hồng Anh, Nguyễn Văn Trọng (VVL)

Kích thích tham số của plasman bề mặt của điện tử trong chất rắn có định luật tán sắc kiểu Kane (45’)

Thứ 7 (23 – 7): 8h đến 11h45

Nguyễn Văn Hiệu (VVL)

Lý thuyết hiện tượng huỳnh quang khi tái hợp hai cặp điện tử- lỗ trống (40’)

Võ Hồng Anh, Nguyễn Như Đạt (VVL)

Ảnh hưởng của định luật tán sắc không parabolic lên hệ số khuyếch đại tham số cảu bán dẫn (40’)

Dương Văn Phi (ĐHTH.TP.HCM)

Quy tắc tổng của tán xạ TT-N và hằng số tương tác của vector

Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Dòng trung hòa trong mẫu Charm (45’)

Đào Vọng Đức (VVL)

Công thức khối lượng cho các đa tuyến hadrpn có charm

Thứ 2 (25 – 07): Tham quan

Thứ 3 (26 – 07): 8h đến 9h45

Võ Hồng Anh (VVL)

Về lý thuyết kích thích tham số trong các môi trường đông đặc (40’)

Trần Hữu Phát (TCKT.BQP)

Nhóm tái chuẩn hóa các hiện tượng tới hạn (40’)

Đặng Đình Ánh (ĐHTH.TP.HCM)

Về bài toán Stefan hai pha (40’)

Nguyễn Vinh Quang (VVL)

Về bài toán tán xạ Raman trong trường sóng điện từ mạnh. (40’)

Nghỉ 15

Tổng kết

Tối : 20h liên hoan chia tay

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ

 1. Nguyễn Bá Ân VVL

 2. Võ Hồng Anh VVL

 3. Kim Anh ĐHTH.TP.HCM

 4. Cao Chi VHN

 5. Huỳnh Văn Công ĐHTH.TP.HCM

 6. Nguyễn Như Đạt VVL

 7. Đào Vọng Đức VVL

 8. Nguyễn Vă Giai ĐHTH.TP.HCM

 9. Nguyễn Mộng Giao ĐHBK.HN

 10. Nguyễn Ngọc Giao ĐHTH.TP.HCM

 11. Nguyễn Văn Hiệu VVL

 12. Nguyễn Thị Hồng VVL

 13. Hồ Văn Hòa ĐHTH.TP.HCM

 14. Phan Trúc Long VTTKHKT

 15. Nguyễn Hữu Mạc ĐHTH.TP.HCM

 16. Dương Văn Phi ĐHTH.TP.HCM

 17. Trần Hữu Phát TCKT.BQP

 18. Nguyễn Vinh Quang VVL

 19. Hà Vĩnh Tân VVL

 20. Nguyễn Văn Trọng VVL

 21. Nguyễn Chung Tú ĐHTH.TP.HCM

 22. Nguyễn Ngọc Thuân VVL

 23. Nguyễn Ái Việt (A) VVL