CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ XVII

(Thành phố Hồ Chí Minh 20-25/7/1992)

Chủ nhật (10 – 07):

Tập chung các công việc chuẩn bị.

Thứ hai (21 – 07) :

8h00 – 8h30 : Đăng ký đại biểu

8h30 – 8h50 : Phần khai mạc

 1. Lời chào mừng của ban tổ chức.

 2. Các đại biểu phát biểu ý kiến : 1. Phổ biến một số qui định về Hội nghị.

8h50-12h00: Phần báo cáo khoa học

Chủ tọa: G.S. Nguyễn Ngọc Giao

Nguyễn Văn Hiệu (VVL):

Các tính chất quang của các hệ hai chiều có hiệu ứng Hall lượng tử phân số.(Tr.11)

Trần Thoại Duy Bảo(TTVL Tp HCM), Harmut Haug (Institut fur Theoretische Physik Universitat Frankfurt)

Mô hình tính toán cho phổ phát quang quá độ trong giếng thế lượng tử GaAs được kích thích quang học. (Tr. 20)

Trần Đức Chỉnh (VVL), Gerhard Wiederhold (ĐHTH Jena CHLB Đức)

Nghiên cứu các quá trình động lực và tạo dạng xung của laser TEA-CO2 bằng phương trình tốc độ.(Tr.20)

Đào Vọng Đức (TTVLLT)

Tán xạ ánh sáng lên trường vật chất trong lý thuyết tương đối nhiều chiều (Tr.21)

Vũ Xuân Minh (TTVLLT)

Về cấu trúc của phương trình Korteweg-de Vries suy rộng và các nghiệm soliton. (Tr26)

Vũ Xuân Minh (TTVLLT)

Soliton suy rộng và tính tương đối của soliton.(Tr.38)

Nghỉ 15’

Chủ tọa: GS. Nguyễn Tăng

Đỗ Nam, Lê Ngọc Minh (ĐHTH Huế)

Năng lượng liên kết của các trạng thái ảnh có tính đến tán sắc. (Tr.45)

Nguyễn Như Đạt (TTVLLT)

Hiệu ứng tập thể trong tính chất cộng hưởng của hệ nguyên tử hai mức.(Tr.46)

Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Toàn Thắng (TTVLLT)

Phương trình cho khe năng lượng cho mẫu t-J siêu dẫn nhiệt độ cao.(Tr.56)

Nguyễn Hồng Quang (TTVLLT)

Hiệu ứng Stark quang học của exciton gây bởi sự trộn lẫn các trạng thái lượng tử của điện tử và lỗ trống trong giếng thế lượng tử. (Tr.57)

Hoàng Văn Phong, Chu Ngọc Anh (ĐHBKHN)

Một số tính chất của sóng bề mặt lân cận điểm chuyển pha (Tr.66)

Thứ ba (22 – 07) : Từ 8h00

Chủ tọa : GS. Trần Thoại Duy Bảo

Lê Viết Dũng, Nguyễn Ái Việt (TTVLLT)

Sự rút gọn số các thừa số dạng trong mô hình diquark của các baryon nặng (Tr.73)

Lê Minh Triết, Lê Ngọc Thanh (TTĐH Tp HCM)

Một vài phát triển lý thuyết dao động thủy từ xuyên của biến thiên thế kỷ chu kỳ ngắn trường địa từ. (Tr.74)

Nguyễn Nhật Khanh, Lâm Bỉnh Phát (ĐHTH Tp HCM)

Tương tác magnon-disorderon trong các hợp kim sắt từ AB. (Tr.78)

Nguyễn Văn Trọng (TTVL Tp HCM)

Tán xạ không đàn tính của neutron quang trong hệ điện tử phonon ở trạng thái không cân bằng.(Tr.85)

Nguyễn Bá Ân (TTVLLT), Nguyễn Trung Dân (ĐHTH Huế), Hoàng Xuân Nguyên (VCNVT)

Phân nhánh Hopf các dao động với chu kỳ gấp đôi và sự hỗn đỗn trong lưỡng ổn định quang học của hệ exciton trong bán dẫn. (Tr.85)

Nguyễn Quang Báu (ĐHTHHN), Nguyễn Vũ Nhân (TDBB), Nguyễn Văn Hướng (ĐHTHHN)

Ảnh hưởng của từ trường lên hệ số hấp thụ sóng điện từ đối với cơ chế tán xạ điện tử-phonon quang trong bán dẫn siêu mạng. (Tr.86)

Nghỉ 15’t

Chủ tọa: GS. Trần Đức Chỉnh.

Đào Nguyên Hoài Ân, Đỗ Văn Toàn (ĐHSP1 HN)

Các phương trình Maxwell với phép biến đổi conformal metric. (Tr.86)

Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Lan Oanh, Đào Vộng Đức (TTVLLT)

Một mô hình siêu dây trong không gian bốn chiều. (Tr.87)

Nguyễn Ái Việt, Nguyễn Quê Hương (TTVLLT), Lê Quí Thông (ĐHTH Huế)

Về định luật tán sắc của exciton trong hố thế lượng tử và siêu mạng cho các bán dẫn lập phương. (Tr.91)

Nguyễn Ái Việt, Nguyễn Quê Hương (TTVLLT), Lê Quí Thông (ĐHTH Huế)

Về lý thuyết phonoriton trong bán dẫn lập phương với vùng hóa trị suy biến. (Tr.96)

Trần Vĩnh Quí (ĐHSP1 HN), Nguyễn Mạnh An (CĐSP TH), Phạm Đình Tám (ĐHSP2 HN)

Động lực phản ứng đơn phần tử trong lý thuyết toán tử thống kê không cân bằng. (Tr.105)

Thứ tư (23 – 07) : Từ 8h00

Chủ tọa : GS. Vũ Xuân Minh

Đào Khắc An (VVL)

Về phương pháp Boltzmann-Matano trong tính toán hệ số khuếch tán của các nguyên tố nhóm III và V trong vật liệu silic khi có khuếch tán dị thường mạnh. (Tr.110)

Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Hùng Sơn (TTVLLT)

Sự pha trộn của photon và các boson chuẩn chern-simons. (Tr.126)

Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Ngọc Thuân (TTVLLT)

Về các hình thức luận tích phân phiếm hàm trong mẫu Hubbard: chuyển pha Mott kim loại điện môi.(Tr.127)

Nguyễn Toàn Thắng, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Thuân (TTVLLT)

Về sự tồn tại pha dẫn trong mẫu Hubbard. (Tr.133)

Đào Vọng Đức (TTVLLT)

Tiếp cận nhóm lượng tử trong vi phạm đối xứng. (Tr.142)

Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Lan Oanh (TTVLLT)

Dị thường conformal của dây trong trường nền

Nguyễn Thị Hà Loan, Trần Mạnh Tiến (ĐHSP2 HN), Trần Duy Hiển (ĐHSP1 HN)

Vấn đề tồn tại tính duy nhất làm đen nghiệm “rất yếu” của bài toán biên hỗn hợp đối với phương trình eliptic có vế phải cho bởi hàm suy rộng Dirac. (Tr.156)

Nghỉ 15’

Chủ tọa: GS. Nguyễn Nhật Khanh

Nguyễn Tăng, Hà Đăng Khoa (ĐHBK HN), Vũ Văn Hùng (ĐHSP1 HN)

Các tính chất nhiệt động của tinh thể Ar có khuyết tật. (Tr.165)

Nguyễn Tăng (ĐHBK HN), Nguyễn Quang Học (ĐHSP 1 HN)

Phương pháp mô mem trong việc nghiên cứu các tính chất nhiệt động của các tinh thể siêu lạnh N2 và CO. (Tr.169)

Tô Bá Trọng (LHHKHKT Việt Nam)

Ảnh hưởng của liên kết hóa học đối với cặp vạch Ktrong phổ Rơnghen của Crôm. (Tr.169)

Nguyễn Quốc Khánh (ĐHTH Tp HCM)

Tương quan điện tử và spin trong plasma cấu trúc lớp. (Tr.170)

Đỗ Văn Toàn (ĐHSP1 HN)

Biểu diễn độ xoắn không gian qua trường vô hướng dilaton của lý thuyết hấp dẫn điện từ 5 chiều. (Tr.177)

Vũ Xuân Minh (TTVLLT)

Đạo hàm thuần túy yếu và các phương trình tiến hóa phi tuyến. (Tr.181)

Thứ năm (24 – 07): Từ 8h00

Chủ tọa : GS. Phạm Duy Hiển

Nguyễn Quốc Anh (TTTMT-BQP)

Một số biện pháp nhằm hạn chế tác hại của virus máy tính. (Tr.186)

Vũ Xuân Minh (TTVLLT)

Ô-tô mát tế bào soliton. (Tr.194)

Đoàn Nhật Quang, Nguyễn Như Đạt (TTVLLT), Đinh Văn An (ĐHTH Huế)

Độ linh động của điện tử trong các bán dẫn pha tạp mạnh. (Tr.199)

Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân (ĐHTH HN). Shmelev G.M. (ĐHTH Kishinev, Mondova)

Về ảnh hưởng của quá trình hấp thụ nhiều photon lên hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu khác trong bán dẫn. (Tr.207)

Nguyễn Quê Hương (TTVLLT), V.A.Moskalenko, C.P.Kojokaru (VVL Kishinev)

Về trạng thái siêu dẫn trong mô hình Hubbard hai vùng. (Tr.207)

Nguyễn Nhật Khanh (ĐHTH Tp HCM)

Chuyển pha loại hai trong các màng mỏng sắt từ. (Tr.208)

Nguyễn Quốc Khánh (ĐHTH Tp HCM)

Thế cặp giải tích cho hợp kim đôi lỏng và sự ứng dụng để tính toán các tính chất nhiệt động. (Tr.212)

Nghỉ 15 phút

Chủ tọa : VS. Đào Vọng Đức

Cao Huy Thiện, Trần Thoại Duy Bảo (TTVL Tp HCM)

Hệ số phân cực của điện tử và các tạp chất loại hidrô trong dây giếng lượng tử (quantum-well wires). (Tr.212)

Đỗ Nam (ĐHTH Huế)

Thế ảnh không định xứ của điện tử chui ngầm. (Tr.212)

Trương Bá Hà (ĐHTH Tp HCM)

Bức xạ nhiều sóng của các hạt mang điện năng lượng cao trong các mạng tinh thể. (Tr.213)

Trương Bá Hà (ĐHTH Tp HCM)

Phương pháp tích phân lộ trình trong bài toán ảnh hưởng của sự tán xạ nhiều lần lên phổ bức xạ của các hạt mang điện năng lượng cao. (Tr.213)

Hoàng Dũng (ĐHTH Tp HCM), Mai Xuân Lý (VVL Warsaw, Balan)

Về một số tính chất từ của các hệ ferri từ Ising mất trật tự. (Tr.213)

Tổng kết Hội nghị

Thứ sáu (25 – 07): Tham quan

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU

 1. Đào Khắc An Viện Vật lý

 2. Đinh Văn An ĐHTH Huế

 3. Nguyễn Mạnh An CĐSP HN

 4. Chu Ngọc Anh ĐHBK HN

 5. Nguyễn Quốc Anh TTTMT BQP

 6. Trịnh Ngọc Ánh TTVLLT

 7. Đào Nguyên Hoài Ân ĐHSP1 HN

 8. Nguyễn Hữu Bạch ĐHSP1 HN

 9. Nguyễn Ngọc Bích TTVLLT

 10. Nguyễn Văn Bửu HVL

 11. Đoàn Ngọc Căn SGDĐT HN

 12. Trần Đức Chỉnh VVL

 13. Nguyễn Trung Dân ĐHTH Huế

 14. Hoàng Thị Kim Dung TTVLLT

 15. Lê Viết Dũng TTVLLT

 16. Nguyễn Như Đạt TTVLLT

 17. Đào Vọng Đức TTVLLT

 18. Nguyễn Hồng Hà TTVLLT

 19. Trần Thu Hà TTVLLT

 20. Phạm Doãn Hân ĐHTH Tp HCM

 21. Phạm Duy Hiển VNLLTQG

 22. Đỗ Thanh Hải TTVLLT

 23. Nguyễn Văn Hiệu TTVLLT

 24. Nguyễn Văn Hoa CĐSP NT

 25. Nguyễn Thị Quê Hương TTVLLT

 26. Hà Đăng Khoa ĐHBK HN

 27. Trần Duy Khương VNLNTQG

 28. Nguyễn Văn Lễ ĐHSP QN

 29. Nguyễn Thị Hà Loan ĐHSP2 HN

 30. Vũ Xuân Minh TTVLLT

 31. Đỗ Nam ĐHTH Huế

 32. Hoàng Xuân Nguyên VCNVT

 33. Nguyễn Vũ Nhân TDBB

 34. Nguyễn Lan Oanh TTVLLT

 35. Trần Công Phong ĐHSP Huế

 36. Lương Duyên Phu ĐHTH ĐL

 37. Đoàn Nhật Quang TTVLLT

 38. Nguyễn Hồng Quang TTVLLT

 39. Nguyễn Ngọc Quang ĐHSP1 HN

 40. Trần Vĩnh Quý ĐHSP1 HN

 41. Nguyễn Hùng Sơn TTVLLT

 42. Nguyễn Tăng ĐHBK HN

 43. Lê Ngọc Thanh ĐHTH Tp HCM

 44. Nguyễn Toàn Thắng TTVLLT

 45. Lê Quí Thông ĐHTH Huế

 46. Trần Thông TTVL

 47. Chu Đình Thúy VVL

 48. Đỗ Văn Toàn ĐHSP1 HN

 49. Lê Minh Triết TTĐH Tp HCM

 50. Tô Bá Trọng LHHKHKT

 51. Hoàng Anh Tuấn TTVLLT

 52. Vũ Đinh Túy SGDĐT NH

 53. Ông Tường Vân TTVLLT