HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT LẦN THỨ X

(Sầm sơn, 2/8/1986 đến 6/8/1985)

CÁC CƠ QUAN THAM GIA

 1. Trung tâm Vật lý lý thuyết

 2. Viện toán học.

 3. Viện năng lượng (Bộ quốc phòng)

 4. Viện kỹ thuật quân sự.

 5. Đơn vị z181 (Bộ quốc phòng).

 6. Trung tâm tính toán (Bộ quốc phòng)

 7. Tổng cục Kỹ thuật ( Bộ nội vụ)

 8. Trường Đại học Tổng hợp Hà nội.

 9. Trường Đại học Tổng hợp Huế.

 10. Trường Đại học Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh

 11. Trường Đại học Bách khoa Hà nội

 12. Trường Đại học Công nghiệp Thái nguyên

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ tư (31 – 07): Tập trung

Thứ năm (1 – 08): Ổn định tổ chức

TốI 19h gặp mặt chung họp trù bị, phổ biến kế hoạch

Thứ sáu (2 – 08): Từ 8h30

1.Khai mạc (30’)

  1. Lời chào mừng của Ban tổ chức

  2. Lời phát biểu ý kiến của các Đại biểu.

2.Nguyễn Văn Hiệu, Hoàng Ngọc Cầm, Hà Vĩnh Tân, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Ái Việt(A)

Về một khả năng chứng minh sự tồn tại của các chuẩn hạt có thống kê và điện tích phân số (20’)

3.Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Như Đạt (VVL)

Về lý thuyết vi mô của chiết xuất phi tuyến cộng hưởng trong bán dẫn Insb (15’)

4.Nguyễn Tiến Nguyên (VNL) (15’)

Sự phụ thuộc góc của phản ứng Cumulative các mảnh nhẹ. (15’)

5.Trần Duy Khương, Lê Sỹ Hội, Trần Hữu Phát (VNL)

Sự phụ thuộc năng lượng của tiết diện tán xạ Neutro lên hạt nhân (15’).

Nghỉ 15

6.Nguyễn Hữu Tăng (ĐHBK.HN), Trần Vĩnh Quý (ĐHSP.HN)

Vận tốc phản ứng hóa học trên cơ sở lý thuyết thống kê không cân bằng (15’)

7.Lê Hữu Diện (VT)

Toán tử giả vi phân trên siêu đa tạp (15’)

8.Phan Văn Hạp (ĐHTH.HN), Nguyễn Thúc Loan (VVL)

Các phép lặp một- nhiều bước và ứng dụng để giải các hệ phương trình toán tử phi tuyến (15’).

9.Nguyễn Bá Ân (VVL)

Về tán xạ exciton – donor trong bán dẫn (15’)

10.Hoàng Dũng (ĐHTH.TP.HCM), Mai Xuân Lý (ĐHCN.TN)

Nhiệt dung gần điểm chuỷên pha hematic- smetica (15’)

Thứ 7 (3 – 08): Từ 8h

1.Đỗ Trần Cát (ĐHBK HN)

Sự tồn tại đồng thời tính sắt từ và tính siêu dẫn của các điện tử tập thể trong mô hình hai miền các kim loại (20’)

2.Nguyễn Ngọc Thuân (VVL)

Những tính chất sắt từ của hệ các chất hiếm dị thường (15’)

3.Đào Vọng Đức, Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Tương tác giữa các trường vật chất trường Gauge với trường vô hướng loại Brans- Dicke (15’)

4.Đào Vọng Đức, Nguyễn Thị Hồng (VVL)

Tán xạ ánh sáng trên trường hấp dẫn trong lý thuyết tương đối tổng quát mở rộng (15’)

5.Nguyễn Mộng Giao (VVL)

Rã yếu không lepton của các mesch duyên mô hình quark (15’)

Nghỉ 15

6.Nguyễn Văn Trọng (VVL)

Phương trình động lượng tử cho hệ điện tử không dồng nhất (15’)

7.Bạch Thành Công (ĐHTH HN)

Phương pháp tích phân phiếm hàm trong lý thuyết sắt từ cho hệ từ tính bao gồm các spin chuyển động tương tác với các spin định sứ. (15’)

8.Nguyễn Ái Việt (B)

Một số hệ qủa của Lagragian hiệu dụng bất biến (15’)

9.Phan Huy Thiện, Nguyễn Đình Thảo (ĐHTH HN)

Ảnh hưởng của tương tác dư đa cực trong kênh hạt- hạt lên tương tác của các giả hạt và phonon trong các hạt nhân cầu (15’)

10.Nguyễn Bá Ân (VVL), Đỗ Nam, Lê Quý Thông (ĐHTH HN)

Hấp thụ một photon sinh exciton trong bán dẫn loại n (15’)

Chủ nhật (4 – 08): Tham quan

(chương trình tự do)

Thứ 2 (5 – 08): từ 8h

1.Nguyễn Văn Hiệu (VVL)

Thăng giáng điện tử và sự compact hóa phát của lý thuyết hấp dẫn 11 chiều (15’)

2.Lê Khắc Hướng, Hoàng Ngọc Long (VVL)

Tán xạ của hạt vô hướng và spino trong lý thuyết Kalura-klein (15’)

3.Võ Hồng Anh (VVL), Lê Vũ Kỳ (Đơn vị z181, BQP), Nguyễn Hồng Sơn (VKTQS.BQP)

Về bài toán lượng tử Ladan khi có trường bức xạ điện tử và ứng dụng để xét quá trình hấp thụ sóng âm trong bán dẫn có siêu mạng trong từ trường mạnh và trường Lares. (15’)

4.Võ Hồng Anh (VVL), Nguyễn Hông Sơn (VKTQS.BQP)

Hiệu ứng quang điện tử trong bán dẫn dưới tác động đồng thời của hai trường bức xạ điện tử (15’)

5.Chăn Đi Khăm Samsi (ĐHTH.HN), Nguyễn Ái Việt (A) (VVL)

Vai trò của hiệu ứng trao đổi ở hệ số chuấn hóa hàm sóng của hai exciton tương tác với nhau (15’)

6.Nguyễn Minh Khuê (VVL)

Hàm Green của các cặp điên tử lỗ trống và lý thuyết polariton trong bán dẫn phân tử. (15’)

Nghỉ 15

7.Nguyễn Văn Hướng (ĐHTH HN)

Hấp thụ sóng điện tử phân cực vuông góc với từ trường ngoài trên các hạt tải tự do trong bán dẫn không suy biến (15’)

8.Nguyễn Vinh Quang (VVL)

Tác dụng của trường sóng điện tử lên sự suy biến của các mức (15’)

9.Nguyễn Vinh Quang (VVL)

Cơ sở của phép gần đúng ít vùng trong bài toán tương tác của điện tử bán dẫn với trường sóng điện từ (15’)

10.Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Tiến Nguyên (VNL.BQP)

Sự sinh các hadron kèm theo photon trong tán xạ phi đàn tính sâu của neutrino lên hạt nhân (15’)

11.Nguyễn Hùng Sơn (VVL)

Về siêu dòng trong siêu đối xứng mở rộng bậc N (15’)

Thứ 3 (6 – 8): Từ 8h

1.Nguyễn Thúc Loan, Hoàng Hong Sơn (VVL)

Các thuật toán ổn định ngẫu nhiên và ứng dụng trong lý thuyết thông tin thu được từ thực nghiệm (15’)

2.Lê Khắc Hướng, Hoàng Ngọc Long (VVL)

Lagrangian của trường spin trong lý thuyết Kaluza – Klein

3.Mai Xuân Lý (ĐHCN.TN)

Dáng điệu thấm trong trong một số hệ mất trật tự (15’)

4.Nguyễn Quê Hương, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Ái Việt(A) (VVL)

Cấu trúc tinh vi và các mức năng lượng của exciton trong bán dẫn Cubic vùng cấm thẳng có vùng hóa trị suy biến (15’)

5.Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Ái Việt(A) (VVL)

Hiệu ứng exciton trong quá trình tán xạ Raman điện tử chuyển vùng trong bán dẫn Cubic vùng cấm thẳng và vùng hóa trị suy biến (15’)

Nghỉ 15

6.Trần Hữu Phát, Lê Sỹ Hội (VNL.BQP)

Quá trình Drell Yan trong mô hình quark – parton flucton (15’)

7.Nguyễn Ái Việt, Nguyễn Đình Huyền (VVL)

Đại số điều hòa của các Vierbein suy rộng (15’)

8.Nguyễn Bá Ân, Nguyễn Như Đạt (VVL)

Chiết suất phi tuyến trong vùng exciton (15’)

9.Nguyễn Quang Báu (VNL.BQP)

Ảnh hưởng của phát xạ Lazer lên hấp thụ sóng điện từ yếu trong bán dẫn mẫu Kene (15’)

10.Nguyễn Minh Khuê (VVL), Lê Ngọc Minh (ĐHTH.HN)

Biểu diễn Boson của các exciton và lý thuyết polarton trong bán dẫn phân tử (15’)

11.Tổng kết Hội nghị(10’)

Tối ( Từ 19h30 Liên hoan chia tay)

Thứ 4 (7 – 08): 8h rời Sầm Sơn

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM GIA

 1. Võ Hồng Anh VVL

 2. Nguyễn Quốc Anh TTKT.BQP

 3. Nguyễn Bá Ân VVL

 4. Nguyễn Quang Báu VNL

 5. Trương Biên ĐHT HN

 6. Lê Trọng Cảm VVL

 7. Nguyễn Cẩn VVL

 8. Đỗ Trần Cát ĐHB HN

 9. Hoàng Ngọc Cầm VVL

 10. Bạch Thành Công ĐHTH HN

 11. Nguyễn Như Đạt VVL

 12. Đào Vọng Đức VVL

 13. Chăn ĐiĐ HTH HN

 14. Hoàng Dũng ĐHTH.TP.HCM

 15. Lê Viết Dũng VVL

 16. Lê Hữu Diện VTH

 17. Nguyễn Mộng Giao VVL

 18. Lê Sỹ Hội VNL

 19. Nguyễn Thục Hiền ĐHTH HN

 20. Nguyễn Quê Hương VVL

 21. Nguyễn Thị Hồng VVL

 22. Nguyễn Văn Hướng ĐHTH HN

 23. Nguyễn Đình Huyền VVL

 24. Nguyễn Minh Khuê VVL

 25. Trần Duy Khương VNL

 26. Lê Vũ Kỳ z181. BQP

 27. Hoàng Ngọc Long VVL

 28. Mai Xuân Lý ĐHCN TN

 29. Lê Thị Mùi ĐHTH HN

 30. Đỗ Nam ĐHTH HN

 31. Nguyễn Tiến Nguyên VNL

 32. Đỗ Hồng Nhật VVL

 33. Hà Đại Phước VVL

 34. Lê Doãn Phác VVL

 35. Nguyễn Hồng Quang VVL

 36. Nguyễn Vinh Quang VVL

 37. Hoàng Hồng Sơn VVL

 38. Nguyễn Hồng Sơ VKTQS

 39. Nguyễn Hùng Sơn VVL

 40. Hà Vĩnh Tân VVL

 41. Nguyễn Hữu Tăng ĐHBK HN

 42. Nguyễn Đình Thảo ĐHTH HN

 43. Nguyễn Toàn Thắng VVL

 44. Nguyễn Duy Thắng VNL

 45. Phan Huy Thiện ĐHTH HN

 46. Lê Quý Thông ĐHTH HN

 47. Nguyễn Ngọc Thuân VVL

 48. Chu Đồng Thúy TCKT.BNV

 49. Nguyễn Văn Trọng VVL

 50. Nguyễn Ái Việt (B) VVL