A. Đề tài khoa học cấp Nhà nước:

Gồm các đề tài NCCB định hướng ứng dụng, đề tài thuộc quỹ Nafosted, đề tài Nghị định thư…

  • Xem hướng dẫn cụ thể trên web của Bộ Khoa học Công nghệ: Số lượng bản nộp, thời gian, biểu mẫu…
  • Nộp 02 bản thuyết minh đăng ký đề tài đã được phê duyệt, 01 Quyết định phê duyệt đề tài cho Phòng QLTH (cán bộ phụ trách quản lý khoa học)
  • Định kỳ, nộp báo cáo tình hình thực hiện đề tài giữa kỳ, cuối kỳ, các công văn xin thay đổi nội dung, nhân sự thực hiện đề tài (nếu có), các Quyết định phê duyệt kết thúc đề tài cho cán bộ phụ trách khoa học của Viện Vật lý.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn